Všeobecné obchodné podmienky

1. Obchodné podmienky

Vzťahy medzi Jaroslavom Figurom a jeho klientmi sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.

2. Prihlásenie a zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Jaroslavom Figurom a klientom vzniká na základe prijatia záväznej prihlášky (objednávky) e-mailom a zaplatenia plnej ceny za poskytnutie služieb. Plná cena sa platí bez zálohy. O potvrdení prihlášky (objednávky) je klient informovaný e-mailom. Ak Jaroslav Figura z vlastnej viny nie je schopný zabezpečiť objednané služby, klient bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená platba v plnej výške, alebo si ju môže klient uplatniť pri inej službe.

3. Ceny služieb

Ceny sú stanovené dohodou medzi Jaroslavom Figurom a klientom. Všetky uvedené ceny na tejto internetovej stránke sú s DPH.

4. Stornovacie podmienky

Ak klient odstúpi od zmluvy, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka, znížená o nasledovné storno poplatky: Storno poplatky týkajúce sa služieb poskytovaných v rámci Slovenskej republiky:

V prípade, že klient pri odstúpení od zmluvy podá záväznú prihlášku na inú službu, poskytovanú Jaroslavom Figurom, má nárok na 50% zľavu zo storno poplatkov uvedených vyššie.

Zľava zo storno poplatku sa vzťahuje na službu ponúkanú zo strany freediving academy, nie na ubytovanie a služby súvisiace z vycestovaním a ubytovaním ( neplatí na cenu hotela, lode a pod. Vzťahuje sa na cenu kurzu alebo tréningu.) 

5. Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb

Právo na zmeny v poskytovaných službách má Jaroslav Figura v nasledovných prípadoch:

6. Zodpovednosť za bezpečnosť klientov pri športových podujatiach

Každý klient Jaroslava Figuru sa zúčastňuje športových aktivít na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného inštruktora. V prípade voľby individuálnych aktivít musí účastník príslušného inštruktora informovať. Inštruktor má právo vylúčiť klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Vylúčenie alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany Jaroslava Figuru.

7. Reklamácia služieb Jaroslavovi Figurovi

Ak klient zistí, že určité služby Jaroslava Figuru nezodpovedajú svojou kvalitou a rozsahom službám uvedeným v ponukovom liste, môže ich do 14 dní reklamovať. Ak možno reklamovať službu počas jej realizácie, treba tak urobiť zodpovednej osobe. Jaroslav Figura je povinný sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po obdržaní reklamácie.

8. Spôsob úhrady za služby

Úhradu služieb je možné realizovať v hotovosti na mieste v sume realizácie služieb, bezhotovostným prevodom, hotovostným vkladom na účet SK2911000000002934481521 Tatra banka. (variabilným symbolom je uvedený v potvrdzujúcom maily objednávky, na faktúre).